PHÁ TỪ KHÓA: Vùng chuyên canh là gì?

Vùng chuyên canh thường gắn với nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu...), nhưng sản phẩm được cung cấp ra khỏi vùng

Vùng chuyên canh là vùng tập trung phát triển một hoặc vài loài cây trồng.

 

Hiện nay chúng ta có vùng chuyên canh cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên, vùng chuyên canh cây chè ở các tỉnh trung du, vùng chuyên canh cây cao su ở các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, vùng chuyên canh lúa ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và một số vùng chuyên canh khác. 

 

Vùng chuyên canh thường gắn với nguồn tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu...), nhưng sản phẩm được cung cấp ra khỏi vùng. 

 

Với những nền kinh tế đã phát triển, phân công lao động xã hội đã sâu, các ngành sản xuất đã phát triển và có nhiều mối liên hệ qua lại với nhau thì vùng chuyên canh được xác định dựa trên các tiêu chí sau đây:

  1. Tổng sản phẩm của các ngành trong vùng;
  2. Tỷ trọng của ngành chuyên canh trong tổng sản phẩm của vùng so với tỷ trọng của chính ngành ấy trong tổng sản phẩm của cả nước;
  3. Tỷ trọng sản phẩm xuất ra khỏi vùng so với tổng sản phẩm của ngành ấy trong vùng;
  4. Tỷ trọng của ngành chuyên canh trong toàn bộ các ngành nông nghiệp của vùng.  

Vùng chuyên canh có ý nghĩa to lớn trong nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Nó cho phép sản xuất ra một khối lượng hàng hóa nông sản tập trung. Cùng với vùng chuyên canh các tiến bộ khoa học và công nghệ được ứng dụng dễ dàng một cách rộng rãi hàng loạt. Công cụ, máy móc vật tư được sử dụng tập trung nên có điều kiện để phát huy hiệu quả cao. Đội ngũ lao động được chuyên hóa và có điều kiện để nâng cao trình độ tay nghề. 

 

Tuy nhiên, vùng chuyên canh cũng có nhiều thách thức mới: Sâu bệnh gây hại nhiều hơn, tập trung hơn. Các tác động của thiên tai, của các điều kiện bên ngoài không thuận lợi thường mang lại những hậu quả to lớn, sâu sắc.

 

(Theo Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam)